Halaman

Jumat, 01 Juni 2012

soal-soal basa sunda


SOAL UAS BASA SUNDA
KELAS VII SEMESTER GANJIL 2012

WACANA 1 (PAGUNEMAN)
 
WACANA 1 (DONGENG)      
Dina hiji poé Sakadang Kuya ulin ka sisi basisir. Manéhna cicing handapeun tangkal kalapa, katebak ku angin laut. Aya ku nimat. Bakating ku genah, nepi ka nundutan. Keur kitu, teu kanyahoan ti tadina, torojol Sakadang Maung, ngomong tarik ngagareuwahkeun anu keur anteng nundutan.
“Ha ha ha, kabeneran, aing keur lapar manggih hakaneun!” pokna bari ngadeukeutan Sakadang Kuya.
Sakadang Kuya reuwas kacida. Tapi teu bisa nyumput atawa lumpat. Dina biasa ogé kétang, kateuteu ari, da angger bakal katéwak ku Sakadang Maung anu kaceluk tarik lumpatna. “Ké heula, Sakadang Maung,” ceuk Sakadang Kuya,  neger-neger manéh. “Naon deui? Anu jelas, sia bakal jadi eusi kadut aing!” ceuk Sakadang Maung, ngomongna angger bedas dibarung ku ngagerem sagala.

 1.   Palaku utama dina sempalan dongéng di luhur nyaéta…
a.       Kuya                              b. maung                             c. kuya jeung peucang                   d. kuya jeung maung
 2.     Kumaha sipat kuya sabada hidep maca éta sempalan dongéng ?
a.       Béréhan                     b. reuwasan                       c. pinter                               d. elehan
 3.     Kumaha  sipat atawa watek maung nu kagambar dina éta sempalan dongéng ?
a.       Bageur                        b. bengis                              c. hadé lampah                 d. éléhan
 4.    Dongeng asal-muasal hiji tempat/kajadian disebut …
a.       Fabel                             b. sasakala                          c. mite                                  d. parabel
 5.   Karya sastra nu sumebar  sacara lisan
a.       Carita pondok            b. novel                                                c. sajak                                 d. dongeng
 6.   Karangan nu teu kapanggih pangarangna disebut…
a.       Sinonim                        b. antonim                          c. anonim                            d. homonim
 7.   Hal nu jadi ciri dina dongéng nyaéta aya hal nu pamohalan. Dina dongéng di luhur hal naon nu dianggap pamohalan?
a.       Kuya bisa nyarita                                                    c. kuya bisa nyieun lombang
b.      Maung teurak diduruk                                         d. kuya teu teurak diduruk
 8.    Isuk-isuk Bi Imah naheur cai bari siduru. Kecap siduru kaasup kecap pagawéan....
a.       aktif                               b. pasif                                 c. résiprokatif                    d. répléktif
 9.   Kamari kuring dibéré duit ku Pa Guru. Kecap dibéré kaasup kecap pagawéan....
a.       Aktif                              b. pasif                                 c. résiprokatif                    d. replektif
10.   Salaku mahluk  sosial, urang kudu daék méré mawéh ka sasama. Kecap méré mawéh kaasup kecap pagawéan....
a.       aktif                               b. pasif                                 c. résiprokatif                    d. réfléktif
11.   Si Rudi jeung Si Marwan keur silihhudag di lapang baskét. Kecap silihudag kaasup kecap pagawéan.
a.       aktif                               b. pasif                                 c. résiprokatf                     d. Réflékif

12.   Pun Bibi kamari nampi artos wésel ti putrana anu di Saudi. Kecap nampi kaasup kecap pagawéan....
a.       dinamis                        b. statis                                                c. résiprokatif                    d. réfléktif
13.   Mana kalimah nu ditulis luyu jeung éjahan basa Sunda?
a.       Mang Santa keur mandi.                                          c. mang Santa keur mandi.
b.      Mang santa keur mandi.                                          d. mang santa keur mandi.
14.   Tanda pananya nu bener larapna aya dina kalimah...
a.       Maenya nu tara ngapalkeun peunteunna alus?
b.      Iraha badé angkat ka Cianjur téh, Pa?
c.       Abdi mah badé ngiring piknik ka Pangandaran?
d.      Alhamdulillah abdi réngking kahiji?
15.   Kalimah nu mana nu bener tur luyu jeung ejahan?
a.       Saha nu pinunjul dina maca sajak téh!               c. Di mana nyimpenna buku téh!
b.      Euleuh mani alus gambar téh!                               d. Pun Bapa badé ngalatih degung!
16.   Cara  ngalarapkeun aksara gedé nu bener dina kalimah ieu di handap nyaéta...
a.       Siswa SMP 1 majalengka badé piknik ka jakarta.
b.      barudak keur ulin di sisi walungan bari nguseup.
c.       Guru-guru nuju riungan di pendopo kabupatén majalengka.
d.      Urang  Kertajati nuju piknik ka Jogjakarta.
17.   Tanda titik nu bener larapna aya dina kalimah ...
a.    Néng Lisna nuju sasapu di kelas.                           c. Saur saha Bu Aan ngalih.
b.    Aduuuh, ieu suku katincak.                                     d. Mang, ka dieu sakedap.
18.      Mana nu kaasup kalimah teu sampurna nu nyicingan fungsi jejer?
a.     Bandung.                   b. Nulis.                               c. Abdi.                                d. Jambu.
19.      Pilih kalimah teu sampurna nu nyicingan fungsi caritaan!
a.    Bandung.                   b. Nulis.                               c. Abdi.                                d. Jambu.
20.    cikrck; ni NgN btu 
a.   cikaracak ninggang batu                                    c. laun-laun jadi legok
b.   cikaracak ninggang kana batu                           d. lila-lila jadi legok
!


SOAL ULANGAN TENGAH  SEMESTER GANJIL

                        Sekolah                 : SMPN 1 Cingambul
                                                            Mata pelajaran       :  Bahasa Sunda
                                                            Kelas                     :  IX
                                                            Waktu                   :  90 menit

      Baca sajak ieu kalawan taliti!

AL-QUR’AN

Qur’an firman Pangéran
Dilungsurkeun sasih Ramadhan
Eusina pituduh jeung pangajaran
Pikeun ngajak  kana kaimanan jeung kasabaran

Ayat nu suci tur mulya
Jadi saksi umat manusa
Di saantero alam marcapada
Nu ngagimbung pinuh ku dosa

Bukti sareng jangji Pangéran
Kaunggel dina ayat-ayat Al-Qur’an
Sanés jangji nu tacan kaciri
Tapi pakta anu tétéla nyata

Al-Qur’an salah sahiji cara
Sangkan manusa ngajauhan tina dosa
Lamun yakin kana eusina
Pinasti jadi ahli sawarga

 I.  PILIHAN GANDA

Pilih jawaban nu pangbenerna !
1.            Dumasar kana eusi sajak dina pada kahiji yen Al-Qur’an dilungsurkeun …
a. sasih sawal               b. sasih anu mulya             c. sasih ramadan                   d. sasih Muharam
2.            Eusi Al-Qur’an teh nyaéta saperti ieu di handap, iwal…
a. pituduh                    b. pangajaran                     c. sajarah                              d. dongeng
3.            Dina pada (bait kaopat), naon tujuan dilungsurkeun Al-Qur’an ?
a. manusa ngajauhan tina dosa                                 b. manusa ménta dihampura        
c. manusa asup sorga                                                d. manusa loba dosa
4.            Dumasar kana eusi sajak di luhur, manusa bakal asup sorga lamun ….
a.       Daek maca Qur’an   b. resep kana Qur’an   c. yakin kana eusi Qur’an        d. meuli Qur’an
Salajengna, hotib wasiat hususna ka diri pribadi umumna ka hasidin rohimakumulloh, sumangga urang ronjatkeun kataqwaan ka Alloh swt, margi mung ku taqwa urang tiasa ngahontal kasalametan di dunya sareng aherat.
Manusa aya hargana lamun miboga élmu sanajan miskin. Kitu deui manusa jadi terhormat lantaran boga elmu. Lamun teu boga élmu, naon hargana hirup urang, sabab henteu aya bédana jeung sato.
Imam Syafi’i ngadawuh : “Hirup manusa atawa hiji pamuda, nyaéta ku élmu jeung taqwa.”
Lamun elmu jeung taqwa teu aya dina  diri manusa, mangka hirupna moal aya hartina. Kukituna hayu urang tungtut élmu. Sing  getol hadir di majlis élmu.
Seueur pisan pahlana pikeun jalmi nu resep nungtut elmu. Sakumaha dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dina haditsna: “Diukna anjeun dina majlis élmu sanajan sakeudeung, sanajan teu nyabak kalam-kalam acan, sanajan teu nulis sahurup-hurup acan, maka éta geus leuwih hade tibatan ngamedikakeun sarébu budak beulian.”
Anjeunna ogé ngadawuh, hiji jalma disebut sial upama dina éta poé teu nambahan élmuna.
“Lamun datang ka kaula hiji poé anu teu nambah élmu, mangka kaula nganggap éta poé-poé sial, henteu aya  berekahna.”

5.            Nu kaasup rukun hutbah nyaéta …
a. maca hadits             b. diuk                                  c. maca basa Arab             d. wasiat taqwa
6.            Manusa bakal luhur darajatna dina pandangan Alloh lamun …
a. loba élmu                    b. loba harta                      c. luhur pangkat                d. gede kawani
7.            Akibat lamun jalma nu teu boga élmu nyaéta…
a. hirup moal aya hartina                                          b. miskin harta                  
c. teu boga wibawa                                                  d. dihina ku papada jalma
8.            Kudu kumaha lamun urang hayang loba élmu ?
a. teu kudu sakola                                                    b. daék hadir ka majlis élmu        
c. sering meuli Koran                                               d. langganan majalah
9.            Naon nu nyababkeun ibadah Jum’ah  hiji jalma teu ditarima ?
a. bajuna batik                b. ngobrol                          c. teu dikopéah                  d. maké calana panjang
10.        Ieu di handap mana kecap nu asalna tina basa Arab?
a. datang                        b. sholat                             c. mangkat                         d. istirahat
11.        Dina surat resmi nu kaasup kana kop surat nyaéta…
a. logo                            b. pangirim surat               c. nomer jeung hal             d. tembusan surat
12.        Dines henteuna hiji surat ditangtukeun ku …
a. nu ngirimkeun surat    b. amplop                          c. keretas surat                  d. eusi surat

Nomer                   : 025/OSIS/U/2012
Lampiran              : -
Perkawis               : ULEMAN GEMPUNGAN

Kahatur
Pangurus OSIS SMPN 1 Sukamaju
Di Sukamaju

13.        Bagian tina surat di luhur kaasup kana …
a. eusi surat                    b. hulu surat                      c. bubuka surat                  d. panutup surat

Ku kituna sim kuring ngulem sadaya pangurus supados tiasa ngaluuhan éta gempungan.
14.        Ditilik tina eusina, éta bagian surat kaasup kana …
a. eusi surat                    b. hulu surat                      c. bubuka surat                  d. panutup surat
15.        Saha nu ngamimitian ngabédakeun istilah tembang Sunda ?
a. Sacadibrata                 b. Anggakusuma               c. R.H. Hasan Mustapa     d. MA. Salmun
16.        Ieu di handap pupuh nu kaasup kana sekar ageung nyaéta …
a. Balakbak                    b. Ladrang                         c. Maskumambang            d. Sinom
17.        Mana ieu guru lagu jeung guru wilangan di handap nu nuduhkeun patokan pupuh Kinanti ?
a. 8-a, 7-a, 8-u, 8-a, 8-I, 8-I                                      b. 8-a, 8-a, 8-u, 8-a, 8-i, 8-i
c. 8-a, 8-i, 8-u, 8-a, 8-I, 8-I                                      d. 8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i
18.        Watek Pupuh Balakbak nyaéta …
a. gumbira                      b. sedih                              c. sumanget                       d. prihatin
                    
                     Mun nyawang ka tebéh wétan                                    8 – a
                     Gunung Ciremai ku asri                                              8 – i
                     Ngabedega mungguh gagah                                       8 – a
                     Matak resep nu ningali                                                8 – i
                     Tanda Agungna Gusti                                                 7 – i
                     Alloh anu Maha Luhung                                             8 – u
                     Murba sadaya alam                                                     7 – a
                     Bumi langit sapangeusi                                               8 – i
                     Ka manten-Na kedah muji sadayana                          12 – a
19.        Rumpaka di luhur ngagunakeun patokan pupuh …
a. Kinanti                       b. Sinom                            c. Dangdanggula               d. Asmarandana
20.        Eusi rumpaka pupuh di luhur nerangkeun ngeunaan …
a. Kaayaan Majalengka                                            b. Kaayaan gunung-gunung
c. Kaayaan Gunung Ciremai                                    d. Kakayaan Majalengka
21.        Resep ka Néng Wulan mah sanajan beunghar ogé henteu...
a.    Amis daging                                            c. panjang leungeun
b.   Héjo tihang                                              d. gédé hulu                                 
22.        Ka jalma anu ... moal aya nu resepeun.
a.    Amis budi                                                c. Hampang birit
b.   Gédé hulu                                                d. ipis biwir
23.        Kadé mun aya si Eta ma kudu ati-ati da ... sok nyokot barang batur.
a.    Hejo tihang                                              c. beurat birit
b.   Hampang leungeun                                  d. panjang leungeun
24.  Jang Marjan mah ... teu kaop kakeureut sok jadi borok.
a.    Amis budi                                                c. amis daging
b.   Pait daging                                              d. haseum budi
25.  Jadi jalma ulah sok ... sing boga pamadegan atuh!
a.    Buntut kasiran                                         c. ngabuntut bangkong
b.   Tuturut munding                                     d. ceuli lentaheun
26.  Kalimah ieu di handap nu ngagunakeun gaya basa rarahulan nyaeta….
a.    Saantéro eusi jagat bakal surti.
b.   Hapunten, putra ibu téh kirang dina matematika téh.
c.    Ah, saung abdi mah ukur saageung pelok.
d.   Pantes rék dipikangéwa oge da manéh mah gedé hulu.
27.  Mana kalimah anu ngagunakeun gaya basa ngasor?
a.    Manéhna ngajerit maratan langit basa bapana maot.
b.   Punten, pangnungtunkeun Pun Aki, tos kirang titingalanana.
c.    Abdi mah ngaos téh masih diajar alip-alipan kénéh.
d.   Paingan loba kukupu, sihoreng di dieu téh aya malati nu sumedeng mekar..
28.  Pilih kalimah nu ngagunakeun gaya basa rautan
a.    Di kota mah loba gedong nu jujul ka langit.
b.   Hapunten, putra ibu téh kirang dina matematika téh.
c.    Ah, sawah abdi mah ukur satapak peucang.
d.   Pantes rék dipikangéwa oge da manéh mah panjang leungeun.
29.  Kecap ieu di handap ngagunakeun rarangken hareup ting- sarta anu ngandung harti loba nu migawéna nyaeta…
a.    Tinggorowok             b.  tinggurilap              c. tingburinyay            d. tingjeleger
30.  Pilih kecap rundayan anu ngandung harti loba atawa sering/tuluy tumuluy.
a.    Tinggurilap                b. patingkoceak           c. tingjarerit                 d. tingalasruk
31.  Anu keur laleumpang ... basa nénjo aya nu katabrak téh.
a.       Tingkorejat               b. tingjarungkel           c. patingaraduh           d. tingjarerit
32.  Saréréa bungah, iwal nu duaan ngan... baé sabab teu lulus.
a.       Tingcakakak             b. tingharuleng            c. tinggorowok            d. patingcalengir
33.  Bagian tina naskah drama anu eusina mangrupa gambaran eusi sarta ditepikeun dina bubuka disebut….
a.    dialog             b. epilog                      c. prolog                      d. monolog
“ Udin! Silaing dititah nyieun ondangan ku déwék, di mana silaing nyieun ondangan ieu ? ”
“ Di Si Ték An, Gan.. réréncangan abdi.”
34.  Ungkara bieu mangrupa bagian tina naskah drama nu disebut….
a.    dialog             b. épilog                      c. prolog                      d. monolog
35.  Bagian tina naskah drama nu ditulis dina bagian panutup disebut….
a.    dialog             b. epilog                      c. prolog                      d. monolog
36.  Eusi drama anu pikaseurieun sarta miboga tujuan sangkan panongton ngarasa bungah kaasup kana drama….
a.    Drama suara             b. drama komédi         c. drama tragédi          d. dramatisasi
37.  Kecap panganteur nu merenah pikeun ngalengkepan kalimah “Méh ... poé, Susan mah sok maca di perpustakaan.” nyaéta…
a.    ogé                             b. mah                         c. téa                            d. unggal
38.  “... di kampung ... di kota geus lumrah laptop mah.” Kecap panyambung papasangan anu luyu pikeun ngalengkepan kalimah nyaéta….
a.    lain; tapi                     b. boh; boh                  c. lain; boh                   d. boh; lain
39.  Karangan wangun lancaran anu caritana relatif pondok. Eusina leuwih nyoko kana kahirupan manusa sapopoé, disebut…
a.       Novel                       b. sajak                        c. drama                      d. carpon
40.   Mun ditilik tina unsur-unsurna, nu kaasup kana ciri carita pondok, nyaéta…
a.    galurna teu ngarancabang                              c. palakuna loba
b.   tempat jeung waktu kajadianana loba           d. eusina nyaritakeun kajadian anu pamohalan


 II. ESSAY
1.      Lengkepan tabél di handap ku kecap asal jeung kecap rundayan !
No.
Rarangkén
Kecap asal
Kecap Rundayan
1.
di-


2.
Ka-


3.
-eun


4.
-na


5.
-ar-


6.
-al-


7.
Pang-keun


8.
Sa-eun


9.
Nasal – an


10.
Nasal – keun2.      Jieun kalimah maké kecap : a. dialungkeun; b. mangmeulikeun !
3.      Jieun 2 kalimah nu ngagunakeun gaya basa ngasor !
4.      Jieun 2 kalimah nu ngagunakeun gaya basa rautan !
5.      Jieun kalimah tina kecap-kecap : élmu, imam, sholat,  jeung ibadah! 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar